Personuppgiftspolicy Optimalahem koncernen

JW Hus AB, org nr 556779-1172, ansvarar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till vår verksamhet.

Våra kunders förtroende är viktigt för oss. Vi tar därför ansvar för att skydda våra kunders och potentiella kunders integritet och strävar efter att behandla personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant.

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Optimalahem koncernen. De bolag och varumärken som ingår i Optimalahem koncernen är JW Hus AB, Optimalahem Service AB, Optimalahem, Första Villan, Första Villan Bostadsrätt och Optimala Fritiden samt andra bolag som ägs direkt eller indirekt av Optihem Holding AB med org nr 559290-8643, i denna personuppgiftspolicy gemensamt benämnt Optimalahem.

Definitioner

Personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, övriga kontaktuppgifter, bankuppgifter och lön. Personuppgift omfattar även bild och ljud.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis inhämtning, registrering, lagring, hantering, delning/överföring och gallring/radering.

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas är

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt inom ramen för vår verksamhet, exempelvis för att kunna ingå och fullgöra ett avtal med dig eller uppfylla andra åtaganden i förhållande till dig.

Utöver personuppgifter som vi inhämtar direkt från dig, kan vi även komma att ta in uppgifter från tredje part där detta krävs, såsom upplysningar från kreditupplysningsföretag, banker eller från din arbetsgivare.

Vi samlar bland annat in och sparar nedanstående personuppgifter om dig, beroende på vilken grupp av registrerade du tillhör.

Kund – Intressent: Namn, telefonnummer och e-postadress.

Kund – Köpare av bostadsrätt: Namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, inkomstuppgifter och övriga ekonomiska uppgifter, arbetsgivare, lånelöfte från bank, kopia på ID-handling, uppgift om pantsättning från bank.

Kund – Köpare av styckehus: Namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, inkomstuppgifter och övriga ekonomiska uppgifter, arbetsgivare, lånelöfte, kopia på ID-handling.

Kund – Inredningsval: Namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Kund – Hyresgäst: Namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, inkomstuppgifter och övriga ekonomiska uppgifter, arbetsgivare, kopia på ID-handling, kreditupplysning.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas av Optimalahem med stöd av nedanstående lagliga grunder för behandling av personuppgifter.

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis teckna, fullfölja och administrera avtalsförhållandet mellan dig och Optimalahem eller mellan dig och bostadsrättsföreningen.

I vissa fall kan Optimalhem ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bostadsrättslagen (1991:614), bokföringslagen (1999:1078), inkassolagen (1974:182) och aktiebolagslagen (2005:551).

Vi behandlar dina personuppgifter om du har gett ditt samtycke till det, exempelvis vid en intresseanmälan, där vi kan kontakta dig för att ge information om eller erbjuda och marknadsföra kommande projekt och bostäder från Optimalahem. Det är alltid frivilligt att ge sitt samtycke och detta kan alltid återkallas.

Dina personuppgifter kan även användas om det är nödvändigt för ändamål där bolaget har berättigat intresse, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Här har du alltid rätt att ifrågasätta om intresset är berättigat och då måste behandlingen upphöra tills detta är utrett. Exempelvis kan vi behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte eller där personuppgifterna kan utgöra statistik för att hjälpa oss att utveckla vårt företag och våra tjänster/produkter.

Dina personuppgifter kan också komma att användas för att skydda vitala intressen. Det kan handla om att det uppstår en nödsituation, exempelvis du blir plötsligt sjuk och personuppgifter behövs för att identifiera dig eller kontakta anhörig.

Dina personuppgifter kan även användas där det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning.

Delning av personuppgifter

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter utöver vad som anges i denna policy.

Ovan utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy. När vi anlitar exempelvis fastighetsmäklare eller externa IT- och systemleverantörer utgör de personuppgiftsbiträden.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, exempelvis Skatteverket eller banker. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt inom EU/EES. I de fall vi behöver överföra dina personuppgifter till ett tredjeland kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tillvaratas och behandlas lika säkert som hos oss.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig lagstiftning har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter som vi lagrar hos oss. Du har rätt till att:

– Efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.

– Be oss uppdatera eller korrigera dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller inte kompletta.

– Be oss radera dina personuppgifter eller begränsa vår behandling av dessa. (I många fall behöver vi dock ha kvar dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser.)

– Invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen grundar sig på berättigat intresse, rätt att ifrågasätta om intresset är berättigat och då måste behandlingen upphöra tills detta är utrett.

– Dra tillbaka ditt samtycke, där du har gett ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter, när som helst.

– Där det är juridiskt möjligt har du rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss återlämnade eller, där det är tekniskt möjligt, överförda till en tredje part.

För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina personuppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

I enlighet med gällande lagstiftning har du också rätt att lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. Vi kan dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid för att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så baserat på berättigat intresse.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på www.ohgruppen.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

JW Hus AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Optimalahem koncernens verksamhet. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss per e-post info@optimalahem.se eller under adressen JW Hus AB, Östergatan 27, 211 25 Malmö.